امام صادق عليه السلام : خوش همسايگى شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند. كافى(ط-الاسلامیه) ج2، ص667، ح8 ***************** رسول اكرم صلى الله عليه و آله :اگر مى خواهيد كه خدا و پيغمبر شما را دوست بدارند وقتى امانتى به شما سپردند رد كنيد و چون سخن گوييد راست گوييد و با همسايگان خود به نيكى رفتار نماييد. نهج الفصاحه ص264 ، ح 554 **************** امام على عليه السلام :تا چهل خانه از چهار طرف همسايه به شمار مى آيند.خصال ج2 ، ص 544 ************** امام على عليه السلام :قبل از مسافرت ببين همسفرت كيست و پيش از خريد خانه ببين همسايه ات كيست.کافی(ط-الاسلامیه) ج8 ، ص24 - نهج البلاغه ص405 ، نامه 31 ***************** رسول اكرم صلى الله عليه و آله :به من ايمان نياورده است آن كس كه شب سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد. به من ايمان نياورده است آن كس كه شب پوشيده بخوابد و همسايه اش برهنه باشد.مستدرك الوسائل و مستنبط المسایل ج8، ص429، ح9897 ************* امام كاظم عليه السلام :خوش همسايگى تنها اين نيست كه آزار نرسانى، بلكه خوش همسايگى اين است كه در برابر آزار و اذيت همسايه صبر داشته باشى.تحف العقول ص 409 *********** رسول اكرم صلى الله عليه و آله :كسى كه همسايه از شرش در امان نباشد به بهشت نمى رود.نهج الفصاحه ص681 ، ح 2532 ************ امام صادق عليه السلام :هر كس همسايه اى را داشته باشد كه گناه مى كند ولى او را نهى نكند، شريك در گناه اوست.ارشادالقلوب(دیلمی) ج1، ص183 ****************** امام على عليه السلام :زكاتِ رفاه، نيكى با همسايگان و صله رحم است.شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم ج‏4، ص 106 ، ح 5453 ************* رسول اكرم صلى الله عليه و آله :صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسايگى، شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.نهج الفصاحه ص554 ، ح 1839 ***************** رسول اكرم ص:رعایت حرمت همسایه همانند احترام مادر لازم است.كافى(ط-الاسلامیه) ج 2، ص 666 .
عكس آپارتمان
image-in-blog
جستجودر اين وبلاگ
در كل اينترنت
دیگر امکانات

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- چاپ مطالب صفحه ------------------------------------------------------------------------------------------------------
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

------------------------------------------------------------------------------------------------------

font face="BADR" size="9pt" color="black"<>مطالب اخیر وبگاه

مصوب اسفند ماه ١٣٤٣
ماده ١- مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است:
مالكيت قسم تهاي اختصاصي.
مالكيت قسم تهاي مشترك.
ماده ٢- قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن
منحصر به ي ك يا چند آپارتمان يا محل پيشة م خصوص نبوده و به كلية مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها
تعلق مي گيرد. به طور كلي قسمت هايي كه براي استفادة اختصاصي تشخيص داده نشد ه است يا در اسناد
مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت هاي مشترك مح سوب م يشود مگر آنكه
تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
ماده ٣- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصة او در قسمت هاي مشترك غير قابل تفكيك بوده و در
صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود.
١٣٧٦ )- حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمت هاي اختصاصي از /٣/ ماده ٤ اصلاحي ( ١١
مخارج قسمت هاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت ها ي
اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زير بنا به نحو مساوي تقسيم
خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تهدات و مخارج پيش بيني كرده باشند
پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.
١٣٧٦ )_ مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا /٣/ تبصره ١ (الحاقي ١١
استفاده كنندگان را تعيين مي كند.
١٣٧٦ )_ در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زير بناي اختصاصي /٣/ تبصره ٢ (الحاقي ١١
ساختمان مي باشند هزينه هاي مشترك براساس نرخ معيني كه به تصويب مجمع عمومي ساختمان مي رسد،
حسب زير بناي اختصاصي هر واحد محاسبه مي شود.
١٣٧٦ )_ چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه اي /٣/ تبصره ٣ (الحاقي ١١
باشدكه تنها از يك يا چند واحد مسكوني، ام كان دسترسي به آن باشد، هزينة حفظ و نگهداري آن قسمت به
عهدة استفاده كننده يا استفاده كنندگان است.
ماده ٥- انواع شركت هاي موضوع ماده ٢٠ قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به
منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل مي شود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي
ساختماني ممنوعند.
ماده ٦- چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به اداره و امور
مربوط به قسمت هاي مشترك به اكثريت آراء مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمت هاي
اختصاصي را مالك باشند.
تبصره _ نشاني مالكين براي ارسال كليه دعوت نامه ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل
اختصاصي آنها در ساختمان است مگر اينكه نشاني ديگري را در همان شهر براي اين امر تعيين كرده باشند.
ماده ٧- هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد ب اشد مالكين يا قائم مقام قانوني آنها
مكلفند يك نفر نماينده از طرف خود براي اجراي مقررات اين قانون و پرداخت حصة مخارج مشترك تعيين و
معرفي نمايند در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند رأي اكثريت بقية مالكين نسبت به تمام
معتبر خواهد بود مگر اينكه عدة حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براي يك دفعه تجديد دعوت
خواهد شد.
ماده ٨- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عدة مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع
عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب نماين د. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين
و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوط در آيين نامه اين قانون تعيين
خواهد شد.
ماده ٩- هر يك از مالكين مي توانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني، عملياتي را كه براي
استفادة بهتر از قسمت اختصاص ي خود مفيد مي داند انجام دهد . هيچ يك از مالكين حق ندارند بدون موافقت
اكثريت ساير مالكين تغييراتي در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماي خارجي در قسمت اختصاصي خود كه مرئي
و منظر باشد، بدهند.
ماده ١٠ - هر كس آپار تماني را خريداري مي نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاص ي خريداري خود در زميني
كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي گردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور
به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را به همان نسب ت
بپردازد. مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگيري از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمت هاي مشترك و
به طور كلي مخارجي كه جنبه مشترك دارد و يا به علت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضاء دارد يكجا انجام
شود نيز بايد به تناسب حصة هر مالك به ترتيبي كه در آيين نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود و هر چن د آن
مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براي آن است صرف نظر نمايد.
ماده ١٠ مكرر- در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك، از طرف
مدير يا هيأت مديران وسيلة اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي شود . هرگاه مالك يا
استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديران مي توانند
به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ _ تهوية مطبوع _ آب گرم _ برق
_ گاز و غيره به او خوددداري كنند و در صورتي كه مالك و يا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفية حساب
ننمايد ادارة ثبت محل وقوع آپاراتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه
ابلاغ شده، اجرائيه صادر خواهد كرد .عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در
هر حال مدير يا هيأت مديران موظف مي باشند كه به محض وصول وجود مورد مطالبه با ارائه دستور موقت
دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فورًا اقدام نمايند.
١٣٧٦ ) _ در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يامديران /٣/ تبصره ١ (الحاقي ١١
مجموعه مي توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادهگاه ها موظفند اين گونه شكايت را خارج از نوبت رسيدگي
و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموع ارائه مي شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به
نفع مجموعه جريمه نمايند.
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به
حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره ٢- رونوشت مدارك ثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده از
هزينه هاي مشترك و رونوشت اظهارنامة ابلاغ شده به مالك يا ا ستفاده كننده بايد ضيمة تقاضانامة صدور اجرائيه
گردد.
تبصره ٣- نظر مدير يا هيأت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستين محل وقوع
آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع
رسيدگي و رأي م يدهد. اين رأي قطعي است.
در مواردي كه طبق مادة فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن
نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلايل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذراردن تصميم قطع
خدمات را تا صدور رأي خواهد داد.
تبصره ٤- در صورتي كه مالك يا استفاده كننده مجددًا و مكررًا در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترك
گردد علاوه بر ساير پرداختي هاي مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جريمه مي باشد.
ماده ١١ - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين نامه هاي اجراي ي آن را تهيه و بعد از
تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء بگذارد. دولت مأمور اجراي اين قانون است.
ماده ١٢ - دفاتر اسناد رسمي موظف مي باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و
غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه به تأييد مدي ر يا مديران ساختمان رسيده باشد از
مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي هاي
معوق مالك نسبت به هزينه هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند.
١٣٧٦ )_ در صورتي كه به تشخ يص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد /٣/ ماده ١٣ - (الحاقي ١١
ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگ ري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر
مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان
كه قصد بازسازي م جموعه را دارند، مي توانند براساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي
مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري مي ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام
عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يك از مالكان از بنا و هزينه هاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان ياد شده را
به اضافة اجوري را كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا
كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيأت مديره
اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهد كرد.
١٣٧٦ ) _ مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالكان مي توانند اقدامات /٣/ تبصره ١ (الحاقي ١١
موضوع اين ماده را انجام دهند.
١٣٧٦ ) _ چنانچه مالك خودداري كننده از همكاري اقدام به تخلية واحد متعلق به خود /٣/ تبصره ٢ (الحاقي ١١
به منظور تجديد بنا نكند، ح سب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي
محل با احراز تأمين مسكن مناسب براي وي توسط ساير مالكان، دستور تخلية آپارتمان ياد شده را صادر خواهد
كرد.
١٣٧٦ ) _ مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي /٣/ ماده ١٤ - (الحاقي ١١
بيمه نمايند . سهم هر يك از مالكان به تناسب سطح زير بناي اختصاصي آنها وسيلة مدير يا مديران تعيين و از
شركاء اخذ و به بيمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي مدير يا مديران مسئول
جبران خسارات وارده مي باشند.
ماده ۱۵ - ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامى نيست

١٣٤٧/٢/ آيي ننامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها با اصلاحيه هاي بعدي مصوب ٨
ماده ١- قسمت هايي از بنا اختصاصي تلقي مي شود كه عرفاً براي استفادة انحصاري شريك ملك معين يا قائم
مقام او تخصيص يافته باشد.
ماده ٢- علاوه بر ثبت اراضي زير بنا و محوطة باغ ها و پارك هاي متعلقه براي مالكيت قسمت هاي اختصاصي نيز
بايد به طور مجزا سند مالكيت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصي از لحاظ حدود، طبقه، شماره،
مساحت قسم تهاي وابسته، ارزش و غيره بايد در سند قيد گردد.
ماده ٣- قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفادة
تمام شركاء م يباشد قسم تهاي مشترك محسوب مي گردد و نمي توان حق انحصاري بر آنها قائل شد.
تبصره _ گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياء ديگر و همچنين نگاهداري حيوانات در قسم ت هاي مشترك
ممنوع است.
قسمت هاي مشترك در ملكيت مشاع تمام شركاء ملك است، هر چند كه در قسمت هاي اختصاصي واقع شده
باشد و يا از آن قسمت ها عبور نمايد.
ماده ٤- قسمت هاي مشترك مذكور در ماده ٢ قانون تملك آپارتمان ها عبارت است از:
الف _ زير زمين بنا خواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيلة پايه روي آن قرار گرفته باشد.
ب _ تأسيسات قسمت هاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، رخت شويخانه،
تابلوهاي برق، كنتورها، تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمان اطاق سرايدار در هر قسمت بنا كه واقع باشد،
دستگاه آس انسور و محل آن، چاه هاي فاضلاب، لوله ها از قبيل : (لوله هاي فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت
مركزي، تهوية مطبوع، گاز، نفت، هواكش ها، لوله هاي بخاري) گذرگا ههاي زباله و محل جمع آوري آن و غيره.
پ _ اسكلت ساختمان
تبصره _ جدارهاي فاصل بين قسمت هاي اختصاصي مشترك بين آن قسمت ها است مشروط بر اينكه جزء
اسكلت ساختمان نباشد.
ت _ درها و پنجره ها، راهروها، پل هها، پاگردها كه خارج از قسمت هاي اختصاصي قرار گرفته اند.
ث _ تأسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسائل تأمين كنندة روشنايي، تلفن و وسايل اخبار و همچنين
تأسيسات مربوط به آ نها به استثناي تلفن هاي اختصاصي، شيرهاي آتش نشاني، آسانسور و محل آن، محل اختتام
پله و ورود به بام و پله هاي ايمني.
ج _ بام و كليه تأسيساتي كه براي استفادة عموم شركاء و يا حفظ بنا در آن احداث گرديده است.
ح _ نماي خارجي ساختمان.
خ _ محوطة ساختمان، باغ ها و پ ارك ها كه جنبة استفادة عمومي دارد و در سند قسمت اختصاصي نيز ثبت
نشده باشد.
ماده ٥- در صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز كند مجمع عمومي مالكين تشكيل مي شود.
١٣٧١ )_ زمان تشكيل مجمع عمومي مالكين اعم از عادي يا فوق العاده در مواردي كه /١/ ماده ٦ (اصلاحي ٣٠
توافق نام ه اي بين مالكين تنظيم نشده است به موجب اكثريت مطلق آراي مالكيني خواهد بود كه بيش از نصف
مساحت تمام قسمت هاي اختصاصي را مالك باشند و در صورت عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع
عمومي با تصميم حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شد.
ماده ٧- در اولين جلسة مجمع عمومي ابتداء رئيس مجمع تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا
مديراني از بين مالكين و يا اشخاص خارج انتخاب مي شود. مجمع عمومي مالكين بايد لااقل هر سال يك بار
تشكيل شود.
ماده ٨- براي رسميت مجمع ح ضور مالكين بيش از نصف مساحت تمام قسمت هاي اختصاصي يا نماينده آنان
ضروري است.
تبصره _ در صورت عدم حصول اكثريت مندرج در اين ماده جلسه براي پانزده روز بعد تجديد خواهد شد . هرگاه
در اين جلسه هم اكثريت لازم حاصل نگرديد جلسه براي ١٥ روز بعد تجديد و تصميمات جلسة اخير با تصويب
اكثريت عدة حاضر معتبر است.
ماده ٩- كسي كه به عنوان نمايندة يكي از شركاء تعيين شده بايد قبل از تشكيل جلسة مجمع عمومي وكالتنامة
معتبر خود را به مدير يا مديران ارائه نمايد.
تبصره _ در صورتي كه مالك قسمت اختصاصي شخصيت حقوقي باشد نمايندة آن طبق قوانين مربوط به
شخصي تهاي حقوقي و معرفي خواهد شد.
ماده ١٠ - هرگاه چند نفر مالك يك قسمت اختصاصي باشند بايد طبق ماده ٧ قانون تملك آپارتمان ها از طرف
خود يك نفر را براي شركت در مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند.
ماده ١١ - مجمع عمومي شركاء داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
الف _ تعيين رئيس مجمع عمومي.
ب _ انتخاب مدير يا مديران و رسيدگي اعمال آنها.
پ _ اتخاذ تصميم نسبت به ادارة امور ساختمان.
ت _ تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه هاي سالانه.
ث _ اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته براي امور مربوط به حفظ و نگهداري و تعمير بنا.
ج _ تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي لازم براي اداره ساختمان.
١٣٧١ ) _ كليه تصميمات مجمع عمومي شركاء بايد در صورت جلسه نوشته شود و به /١/ ماده ١٢ (اصلاحي ٣٠
وسيلة مدير يا مديران نگهداري شود.
تبصره _ تصميمات متخذة مجمع بايد ظرف ده روز به وسيلة مدير يا مديران به شركاء غايب اطلاع داده شود.
ماده ١٣ - تصميمات مجمع عمومي بر طبق مادة ٦ قانون براي كلية شركاء الزام آور است.
ماده ١٤ - مدير يا مديران مسئول حفظ و ادارة ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي م يباشند.
١٣٥٣ ) _ تعداد مديران بايد فرد باشد و مدت مأموريت مدير يا مديران دو سال است /١٠/ ماده ١٥ (اصلاحي ٢٨
ولي مجمع عمومي مي تواند اين مدت را اضافه كند و انتخاب مجدد مدير يا مديران بلامانع خواهد بود.
ماده ١٦ - در صورت استعفاء، فوت، عزل و يا حجر مدير يا مديران قبل از انقضاء مدت، مجمع عمومي فوق العاده
به منظور انتخاب جانشين تشكيل خواهد شد.
١٣٥٣ ) _ در صورتي كه سه نفر يا بيشتر از اعضاي هيأت مديره به جهات فوق از هيأت /١٠/ تبصره ١ (الحاقي ٢٨
مديره به جهات فوق از هيأت مديره خارج شوند مجمع عمومي فوق العاده بايد به منظور تجديد انتخاب هيأت
مديره تشكيل گردد.
تبصره ٢- حذف شده است.
ماده ١٧ - تصميمات مديران با اكثريت آراء معتبر است.
ماده ١٨ - مجمع عمومي يك نفر از مديران را به عنوان خزانه دار تعيين مي نمايد، خزان ه دار دفتر ثبت درآمد و
هزينه خواهد داشت كه به پيوست قبوض و اسناد مربوط براي تصويب ترازنامه به مجمع عمومي تسليم و ارائه
خواهد داد.
ماده ١٩ - مدير يا مديران، امين شركاء بوده و نمي توانند فرد ديگر را به جاي خود انتخاب نمايند.
ماده ٢٠ - مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند.
سهم هر شريك از حق بيمه با توجه به ماده ٤ قانون به وسيلة مدير تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه گر پر داخت
خواهد شد.
ماده ٢١ - مدير يا مديران مكلفند ميزان هزينه هاي مستمر و مخارج متعلق به هر شريك و نحوة پرداخت آن را
قبل يا بعد از پرداخت هزينه و به وسيلة نامه سفارشي به نشاني قسمت اختصاصي يا نشاني تعيين شده از طرف
شريك به او اعلام نمايند.
آپاراتمان داشته باشند «١٠» ماده ٢٢ - در كليه ساخ تمان هاي مشمول قانون تملك آپارتمان ها كه بيش از ده
مدير يا مديران مكلفند براي حفظ و نگهداري و همچنين تنظيف قسمت هاي مشترك و انجام ساير امور مورد
نياز بنا، درباني استخدام نمايند.
١٣٥٩ ) _ شركاء ساختمان موظفند در پرداخت هزينه هاي مستمر و هزينه هايي كه /٣/ ماده ٢٣ (اصلاحي ١٧
براي حفظ و نگاهداري قسمت هاي مشترك بنا مصرف مي شود طبق مقررات زير مشاركت نمايند:
در صورتي كه مالكين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينه هاي مشترك پيش بيني نكرده باشند سهم هر يك از
مالكين يا استفاده كنندگان از هزينه هاي مش ترك آن قسمت كه ارتباط با مساحت زير بناي قسمت اختصاصي
دارد از قبيل آب، گازوئيل و اسفالت پشت بام و غيره به ترتيب مقرر در ماده ٤ قانون تملك آپارتمان ها و ساير
مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زير بنا ندارد از قبيل هزينه هاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي
آسانسور، هزينه نگاهداري تأسيسات، باغبان، تزئينات قسمت هاي مشترك و غيره به طور مساوي بين مالكين يا
استفاده كنندگان تقسيم مي گردد، تعيين سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان با مدير يا مديران مي باشد.
١٣٧١ ) _ چنانچه به موجب اجاره نامه يا قرا رداد خصوصي پرداخت هزينه هاي مشترك به /١/ تبصره (اصلاحي ٣٠
عهدة مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد . مستأجر مي تواند از محل مال الاجاره هزينه هاي مزبور را
پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينه هاي جاري مشترك به عهدة استفاده كننده باشد و از پرداخت
استنكاف كند مدير يا مديران مي توانند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده به مالك اصلي نيز مراجعه نمايند.
١٣٧١ ) _ هر يك از شركاء كه در مورد سهميه يا ميزان هزينة مربوط به سهم خود /١/ ماده ٢٤ (اصلاحي ٣٠
معترض باشد مي تواند به مدير مراجعه و تقاضاي رسيدگي نسبت به موضوع را بنمايد، در صورت عدم رسيدگي
يا رد اعتراض، شريك م ي تواند به مراجع صلاحيت دار قضايي مراجعه كند.
ماده ٢٥ - هزينه هاي مشترك عبارت است از:
الف _ هزين ههاي لازم براي استفاده، حفظ و نگاهداري عادي ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه.
ب _ هزين ههاي اداري و حق الزحمه مدير يا مديران.
ماده ٢٦ - در صورتي كه بين شركاء توافق شده باشد كه هزينه هاي نگاهداري يك قسمت از بنا يا هزينة
نگاهداري و عمليات يك جزء از تأسيسات فقط به عهدة بعضي از شركاء باشد فقط همين شركاء ملزم به انجام
آن بوده و در تصميمات مربوط به اين هزينه ها تعيين تكليف خواهند نمود.
ماده ٢٧ - مدير يا مديران به ترتيبي كه مجمع عمومي تصويب مي كند مي توانند به منظور تأمين هزينه هاي
ضروري و فوري وجوهي به عنوان تنخواه گردان از شركاء دريافت دارند.مربوط به موضوع : قانون تملك آپارتمانها
نویسنده هيئت مديره آپارتمان مسكوني ياس 7 در جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |

بسمه تعالي

 

 

بخش اول ......................................................... سبك زندگي اجتماعي

بخش دوم ......................................................... معرفي آپارتمان

بخش سوم ......................................................... مقررات ساختمان

الف) قوانين مربوط به امور مالي و حقوقي                    ب) قوانين مربوط به منشور اخلاقي

ج) قوانين مربوط به امورمشاعات و معماري                 د) قوانين مربوط به امور ايمني و تاميني

بخش اول ..... سبك زندگي

لازمه داشتن يك زندگي جمعي مسالمت آميز ،  داشتن روحيه گذشت و پيشقدم شدن در رعايت روابط اجتماعي بر پايه محبت و رعايت حقوق همسايه مي باشد.

اگر روابط حاكم بر يك زندگي جمعي ، فقط قوانين خشك و متن اساسنامه باشد ، قطعا آرامش و شادابي         لازم براي زندگي سالم ، سلب مي گردد . لذا بهتر است با عنايت به اصول و معارف غني دين مبين اسلام و سرلوحه قرار دادن آيات وروايات ، دست به دست هم دهيم تا در ايجاد فضايي شاد و مفرح و داشتن آسايش و آرامش رواني ،  بدون مراجعه به قانون و دادگاه سهيم باشيم. انشاءا....

امام صادق (ع) مي فرمايند : ملعون است ،‌ملعون است ،‌ملعون است هركس كه همسايه اش را بيازارد.

امام زين العابدين (ع) مي فرمايند : همسايه 10 حق بر همسايه را بايد مراعات كند:                                                            1- در غيابش حقش را مراعات كني.    2-در حضورش اكرامش كني.     3-اگر مورد ظلم قرار گرفت ياريش دهي.             4-در اسرا او تجسس نكني                5-زشتيهايش را پرده بپوشي      6-درگرفتاريها اورا به حال خود رها نكني.             7- اگر مطمئن شدي پذيرش نصيحت دارد  در پنهان نصيحتش كني  البته در اموري كه به تو مربوط مي شود .                  8- لغزشهايش را نديده بگيري.         9- گناهانش را ببخشي.         10-  با او محترمانه معاشرت كني .     

          بخش دوم ..... معرفي آپارتمان

آپارتمان مسكوني ياس ،‌واقع در خيابان مولوي ،‌خيابان امين ، كوچه الفت 2  مي باشد كه از سال 88  توسط شركت جهاد خانه سازي استان آْغربي شروع به ساخت گرديده و در سال 94 تحويل اعضاي آن گرديد.

اين آپارتمان داراي 177 واحد در 12 طبقه و 2 طبقه  زيز زمين شامل پاركينگ و انباري بوده ومتراژ مفيد واحدهاي مسكوني از 92  تا 135 متر مربع متغير مي باشد .(شماره تلفن ثابت مجتمع 33481030)

نخستين مجمع عمومي در تاريخ 08/03/94 در محل سالن اجتماعات آپارتمان با رعايت حضور نصف+1 اعضاء برگزار گرديد و و طي آن 5 نفر از اعضا بعنوان هيئت مديره و يك نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب گرديدند.

 

بخش سوم ..... مقررات آپارتمان

اين اساسنامه به استناد قانون مدني جمهوري اسلامي ايران و همچنين قانون تملك آپارتمانها ، فرهنگ آپارتمان نشيني و  عرف و ارزشهاي اسلامي توسط هيئت مديره 5 نفره ، تهيه و تدوين گرديده و به تصويب اكثريت آراء ساكنين محترم رسيده است.

 ‌بنابراين رعايت آن الزام آوار بوده و داراي ضمانت اجرايي قانوني مي باشد و در صورت نقض هريك از اين بندها و ايراد خسارت مادي يا معنوي،‌مسئوليت جبران خسارت حقوقي يا جزايي بر عهده مالك يا ساكن مذكور خواهد بود.

الف) قوانين مربوط به امور مالي و حقوقي

1-    مطالعه كامل قانون تملك آپارتمانها و توجيه افراد خانواده نسبت به رعايت مفاد آن

2-    هرگونه فعاليت تجاري ،‌اقتصادي ،‌آموزشي و يا ... در داخل واحدها ،‌پاركينگ و انباري ممنوع مي باشد.

3-    پرداخت بموقع حق شارژدر موعد مشخص شده از سوي هيئت مديره  به شماره حساب مشترك به نام مجتمع مسكوني ياس 7 (حساب مشترك رضا و جعفر نورافكن) به شماره 1/1025685/12/7822  الزامي ميباشد.

تبصره : عدم پرداخت بموقع موجب  اخذ جريمه و برخورد قانوني خواهد بود.

4-    اجاره دادن واحد به افراد مجرد ،‌ معتاد  و يا مشهور به بزه  ممنوع مي باشد.

5-    ميزان مبلغ حق شارژ واحد هاي خالي نصف مبلغ واحدهاي داراي سكونت مي باشد.

6-    مستاجرين يا ساكنين غير مالك به قائم مقامي از مالك اصلي واحد ،  ملزم به پرداخت حق شارژ بوده و اختلاف ايشان در هيچگونه تاثيري در پرداخت مطالبات ساختمان نخواهد داشت.

7-    ‌با توجه به اينكه  دفاتر تنظيم اسناد موظفند پس از نامه تسويه حساب از هيئت مديره آپارتمانها ،‌نسبت به تنظيم هرگونه سندي  براي واحدها اقدام نمايند لذا مالكيني كه قصد فروش يا اجاره واحد خود را دارند ،‌بر اساس مقررات مي بايست ابتدا خريدار را از مفاد اساسنامه مطلع نمايند.

8-    جهت فروش واحد ،‌حتما قبل از اعلام به بنگاهها و مشاورين خريد و فروش املاك ،‌جهت تهيه بانك اطلاعاتي و سهولت در كار ،‌مراتب را به هيئت مديره اطلاع دهيم تا در صورت عدم حضور مالك ،‌بنگاه دارو مشتري ‌در معيت هيئت مديره و نگهبان  جهت بازديد ، ، اقدام نمايند.

9-    در صورت واگذاري واحد به عقد اجاره حتما يا قرارداد در دفتر هيئت مديره تنظيم گردد ويا قبل از اسباب كشي مستاجر ،‌قرارداد به ممهور به مهر هيئت مديره گردد.بديهي است در زمان اسباب كشي در صورت عدم ممهور كردن اجاره نامه با مهر هيئت مديره ،‌نگهباني از ورود اثاثيه يا مستاجر جلوگيري خواهد نمود.

10-             اسباب و اثاثيه هر واحد تا سقف 400 ميليون ريال بيمه آتشسوزي گرديده است . لذا هر يك از ساكنين محترم كه ارزش واقعي اثاثيه منزلشان بيش از مبلغ ذكر شده باشد مي توانند با هماهنگي هيئت مديره و اطلاع از مكان و عنوان دفتر بيمه ،‌ نسبت به بيمه تكميلي اقدام نمايند تا در صورت بروز حادثه  ،‌بتوانند خسارت كامل از بيمه دريافت نمايند.

11-             نصب هرگونه اطلاعيه يا تبليغات در مشاعات ممنوع بوده و فقط اطلاعيه هايي معتبر و لازم الاجرا هستند كه با مهر هيئت مديره تاييد شده باشند.

 

ب) قوانين مربوط به منشور اخلاقي

12-             سعي در حفظ و نگهداري ساختمان با همكاري صميمانه با هيئت مديره

13-             همكاري و رعايت توصيه هاي نگهبان و سرايدار كه بر اساس شرح وظايف تعيين شده مي باشد،الزاميست.

14-             رعابت نظافت عمومي ساختمان و تميز نگه داشتن مشاعات

15-              خودداري از ايجاد آلودگي صوتيژ (سرو صداي بيش ازحد بچه ها- بلندكردن صداي ضبط صوت،تلويزيون و... -  سروصدا درراه پله ها –  بستن محكم دربها و  انجام خداحافظي و خوش آمد گويي مهمانان در در راهروها   و ... )

16-             خودداري از گذاشتن وسايل اضافي ،‌پهن كردن لباس ،‌نصب آنتن  تلويزيون و ... در بالكن بطوري كه قابل رويت باشد .

17-             خودداري از تصرف درمشاعات مانندگذاشتن وسايل(گل،‌جاكفشي،‌سطل زباله و...) درراهروها،‌پاگردهاو...

18-             خودداري ازظاهر شدن با پوشش نامتعارف مانندبيجامه،‌عرق گيرو ...براي كليه ساكنين محترم الزامي ميباشد.

19-             خودداري از تجسس در امورات زندگي و فاش نمودن اسرار همسايگان محترم.

20-             نگهداري و آوردن حيوانات به داخل ساختمان ممنوع مي باشد.

21-             استفاده از گيرنده ماهواره بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.

22-             هرگونه تجمع خارج از عرف در لابي و مشاعات كه منجر  به به اعتراض ساكنين گردد، ممنوع ميباشد.

23-             زباله هاي هر واحد مسكوني ،‌مي بايست در كيسه هاي نايلوني محكم و در زمان تعيين شده به محل جمع آوري زباله انتقال يابد.

24-             شستشوي خودرو  ، فرش و ... در پاركينگ و حياط ممنوع مي باشد.

25-                استفاده از پاركينگ بعنوان انباري ممنوع مي باشد

26-             كاهش حساسيت دزدگيرخودروهاوبازوبست درب خودروبا دكمه بدون صداي ريموت درحياط  الزاميست.

27-                پارك خودر و در پاركينگ ساير مالكين بدون اجازه ،‌ممنوع مي باشد.

28-                نظافت پاركينگ در صورت روغن ريزي خودرو بر عهده مالك  مي باشد.

29-  روشن كردن و ورودوخروج موتور سيكلت به حياط بصورت روشن،‌بعلت صداي بيش ازحد،‌ممنوع مي باشد.

30-                تردد به پشت بام با هماهنگي سرايدار يا نگهبان صورت مي پذيرد.

31-             اسباب كشي مي بايست در ساعات مقرر صورت پذيرد.(ساعت8 الي 14 و ساعت 18 الي23)

32-             صرفه جويي در مصرف آب با توجه به مشترك بودن كنتور آب

33-             در صورت بروز هرگونه مشكل ، از مراجعه مستقيم به ساكنين خودداري نموده و و جهت جلوگيري از تشديد اختلاف يا مشكل ،‌ابتدا موارد را  با هيئت مديره در ميان بگذاريد.

 

 

 

 

 

ج) قوانين مربوط به امورمشاعات و معماري

34-   انجام تغييرات  و يا نصب تجهيزات و تزيينات در نماي ساختمان و بالكن و شيشه ها ،‌ممنوع مي باشد.

35-    انجام تغييرات وتعميرات درداخل واحد كه باعث ايرادخسارت به اسكلت ساختمان يا مشاعات گردد،ممنوع است.

36-    بازديد ،‌تعمير و درزگيري منظم سرويسهاي بهداشتي الزامي بوده وهر يك از ساكنين محترم در صورت قصور دراين مورد و  نفوذ آب و ايجاد رطوبت در ديوار يا سقف همسايگان ،‌ ملزم به پرداخت خسارت مي باشد.

37-    شستشوي حال پذيرايي و يا شستن فرش و پتو و ... در حال پذيرايي ممنوع بوده و درصورت عدم توجه به اين موضوع ونفوذ آب و ايجاد رطوبت درديوار يا سقف همسايگان،‌ ملزم به پرداخت خسارت مي باشد.

38-    دقت در استفاده صحيح از زيرابها و ممانعت از ورود آشغال به فاضلاب جهت جلوگيري از گرفتگي لوله ها الزامي بوده و در صورت گرفتگي لوله ها ريختن اسيد ممنوع بوده و در اين صورت مي بايست با هماهنگي هيئت مديره با استفاده از تعمير كار مطمئن و بوسيله فنر نسبت به رفع گرفتگي لوله ها اقدام فرماييد.

39-     ورودتعميركار، مصالح ساختماني،اسباب كشي و يا  مهماني ومراسمات بزرگ مي بايست با هماهنگي هيئت مديره صورت پذيرد،درغيراينصورت ازورود ايشان به داخل  ساختمان،توسط نگهبان يا سرايدارجلوگيري بعمل خواهد آمد.           

د) قوانين مربوط به امور ايمني و تاميني

40-    استفاده همزمان از وسايل برقي  مخصوصا در ساعات اوج مصرف ،جهت جلوگيري از نوسانات  برق و آتشسوزي ، ممنوع مي باشد.

41- نگهداري از مواد انفجاري و يا قابل اشتعال ور داخل واحدها و يا پاركينگ و انباري ممنوع مي باشد.

42- در صورت غيبت طولاني يا  ترك آپارتمان به مدت چند روز ،‌ مي بايست نسبت به قطع آب و گاز واحد اقدام و يك نسخه از كليد واحد را نزد فرد امين و مورد اطمينان به امانت گذاشته و  نسبت به معرفي ايشان به هيئت مديره اقدام فرماييد.

43- روشن نگه داشتن و گرم كردن خودرو در داخل پاركينگ بعلت اتساع گازهاي سمي ممنوع مي باشد.

44-    ايجادهرگونه تغييرات در انشعابات گازوبرق بدون هماهنگي با هيئت مديره واخذمجوزهاي قانوني ممنوع مي باشد.

45-  خودداري از گذاشتن اجسامي مانند گلدان و ... در لبه بالكن ،‌جهت جلوگيري از خطرات احتمالي

 

امضاء‌اعضاي هيئت مديره

رديف

نام     نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

امضا

1

رضا     نورافكن

رييس هيئت مديره

09143887819

 

2

علي     تيمورزادگان

عضو اصلي

09419508445

 

3

حسين    عزيزكلانتري

عضو اصلي

09143496002

 

4

يوسف      شاكري

عضو اصلي

09144488270

 

5

جعفر      نورافكن

عضو اصلي و خزانه دار

09145449230

 

6

افشين    اقاپوري

عضو علي البدل

09143498650

 

 

فرم اطلاعات ساكنين

 

 
   

 

 

 

بلوك :                 طبقه :              واحد :            شماره پاركينگ :                     شماره انباري :

 

نام :‌                           نام خانوادگي :                               نام پدر :                     تاريخ تولد :                    تعداد خانوار:                     كدملي :                            مدرك تحصيلي :‌                       رشته تحصيلي :                              تخصص :                                             شماره موبايل :

 

نام :‌                           نام خانوادگي :                               نام پدر :                    تاريخ تولد :                   تعداد خانوار:                     كدملي :                            مدرك تحصيلي :‌                       رشته تحصيلي :                              تخصص :                                  شماره موبايل :                           تاريخ شروع قرارداد:                            تاريخ پايان قرارداد :

 

1-     نام خودرو :                           رنگ :                  شماره پلاك :                                  شماره پاركينگ:

2-     نام خودرو :                           رنگ :                  شماره پلاك :                                  شماره پاركينگ:

 

مشخصات خانواده

عنوان

تحصيلات

خانه دار يا شاغل

تخصص

 

همسر

 

 

 

عنوان

تعداد

1 تا 6 سال

7 تا 18 سال

19 به بالا

تخصص

فرزند پسر

 

 

 

 

 

فرزند دختر

 

 

 

 

 

سايرين

 

 

 

 

 

             

 

اينجانب                                  فرزند               مالك /مستاجر    واحد شماره            واقع در بلوك         . طبقه          . با دريافت يك نسخه از اساسنامه (45 بندي)و قانون تملك آپارتمانها و  مطالعه  آنها ، متعهد ميگردم نسبت به رعايت آن اقدام نمايم.

آدرس و تلفن قانوني جهت ابلاغ مصوبات و دعوتنامه ها و .... :ادرس :                                                                         تلفن:

معرفي فرد جايگزين و داراي حق راي در جلسات مجمع عمومي در صورت غيبت در جلسات :

 

امضاء و اثر انگشتمربوط به موضوع : اساسنامه
نویسنده هيئت مديره آپارتمان مسكوني ياس 7 در جمعه ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |